SUN30
MON31
TUE1
9:30a
ESY - SPED
WED2
8:30a
200A DELT
9:30a
ESY - SPED
THU3
8:30a
200A DELT
9:30a
ESY - SPED
10:00a
Maint
FRI4
9:00a
250A LEGAL
9:30a
ESY - SPED
SAT5
SUN6
MON7
TUE8
WED9
8:30a
200A DELT
THU10
7:00a
200 GIFTED
FRI11
SAT12
SUN13
MON14
TUE15
WED16
8:30a
200A DELT
THU17
FRI18
SAT19
SUN20
MON21
TUE22
WED23
8:30a
200A DELT
9:00a
200A DELT
THU24
FRI25
SAT26
SUN27
MON28
10:00a
Staff PD
TUE29
10:00a
Staff PD
WED30
1:30p
200A LEGAL
THU31
3:35p
ELP
FRI1
3:35p
ELP
SAT2