SUN10
9:00a
9:00a
MON11
6:00p
BYSO
7:00p
Last Call
TUE12
2:30p
200A LEGAL
2:45p
250A BSF
7:00p
Open Gym
WED13
8:30a
200A DELT
THU14
10:00a
250A LEGAL
7:00p
Open Gym
FRI15
SAT16